Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja CZK Omiš

Na temelju članka 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama o kulturi (NN 96/01) i članka 32. Statuta Centra za kulturu Omiš (Službeni glasnik Grada Omiša 1/97 i 2/13), Upravno vijeće Centra za kulturu Omiš raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu Omiš

Uvjeti:

–       magistar ili stručni specijalist kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14)

–       stručne, radne i organizacijske sposobnosti za obavljanje poslova ravnatelja/ice

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine.

 

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta:

–       dokaz o stečenom obrazovanju (diploma)

–       dokaz o stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima za obavljanje poslova ravnatelja/ice (rješenje o rasporedu, rješenje o imenovanju, ugovor o radu ili potvrda ranijih poslodavaca koja sadrži podatke o vrsti poslova koje je obavljao, stručnoj spremi i struci potrebnoj za obavljanje tih poslova kao i vremensko razdoblje u kojem je obavljao navedene poslove)

–       dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

 

Uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta kandidati su dužni priložiti i:

–       životopis

–       preslik važeće osobne iskaznice

–       uvjerenje nadležnog općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili istražni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

–       četvorogodišnji program rada Centra za kulturu Omiš

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Svi traženi dokumenti mogu biti neovjerene preslike.

Kandidat koji bude predložen za izbor i imenovanje, dužan je dostaviti originale ili ovjerene preslike dokumenata koje je uz prijavu dostavio u neovjerenoj preslici.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Pisane prijave s traženim dokazima i dokumentacijom dostavljaju se na adresu Centar za kulturu Omiš, Punta 1, 21310 Omiš, s naznakom „natječaj za ravnatelja CZK“.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“

 

 

Klasa: 612-01/15-05/110

Urbroj: 2155/1-08-01-15-1