N A T J E Č A J – Voditelj/ica Dječjeg Kazališta (m/ž)

Na temelju članka 3. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturu (NN 96/01, 98/19) i članka 15. Pravilnika o radnim odnosima Centra za kulturu Omiš (Klasa: 612-01/16-04/27, Urbroj: 2155/1-08/1-16-03),Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Centra za kulturu Omiš (Klasa: 612-01/16-04/27 Urbroj: 2155/01-08-01-16-2)  ravnatelj Centra za kulturu Omiš, raspisuje

N A T J E Č A J

– 1 izvršitelj/ica (na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova)

 Za radno mjesto:

 Voditelj/ica Dječjeg Kazališta (m/ž) – na neodređeno radno vrijeme – puno radno vrijeme.

 

UVJETI:

– VSS sa statusom kazališnog umjetnika: diplomirani glumac/magistar glume

–  stručne, radne i organizacijske sposobnosti temeljem kojih se može očekivati da će uspješno voditi novoosnovano dječje kazalište

– umjetnička biografija

– plan razvoja Kazališta za 2020.

– poznavanje rada na računalu u  programima Corel i Photoshop

–  poznavanje engleskog jezika

­-   vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

–   životopis

–   dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi ( preslik diplome )

–   preslik osobne iskaznice

–   preslik domovnice

–   rodni list

–   uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom, da se protiv njega ne vodi kazneni postupak te da mu nije izrečena osuđujuća presuda za kaznena djela   ( ne starije od 6 mjeseci)

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a

– Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju obvezan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu obvezan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i   potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo,

– Dokaz da je kandidat/kandidatkinja nezaposlen/a (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Prijave se šalju na adresu: Centar za kulturu Omiš, Punta 1, 21310 Omiš, s naznakom „za natječaj“, u roku od 8 dana od objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pozvani na usmeni razgovor nakon isteka natječajnog roka u prostorijama ravnatelja Centra za kulturu Omiš, Punta 1, 21310 Omiš.

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Centra za kulturu Omiš te dnevnoj novini.

 

U Omišu, 18.12. 2019.

Klasa: 612-01/19-01/86

Ur.broj: 2155/01-08-01-19-1

 

Ravnatelj:

Petar Buljević, prof.