Natječaj za primanje na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 15. st. 1.  te čl.  17. Pravilnika o radnim odnosima Centra za kulturu Omiš,

ravnatelj Centra za kulturu Omiš, raspisuje

N A T J E Č A J

za primanje na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Radi osposobljavanja za rad: Stručni prvostupnik ekonomije – m/ž – 1 djelatnik
UVJETI: – VŠS – ekonomist / stručni prvostupnik ekonomije

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
životopis
dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi ( preslik diplome )
preslik osobne iskaznice
preslik domovnice
dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje
preslik evidencijskog kartona ili uvjerenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
uvjerenje nadležnog Općinskog suda da kandidat nije pod istragom, da se protiv njega ne vodi kazneni postupak te da mu nije izrečena osuđujuća presuda za kaznena djela ( ne starije od 6 mjeseci)
Prijave se šalju na adresu: Centar za kulturu Omiš, Punta 1, 21310 Omiš, s naznakom „za natječaj – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Centra za kulturu Omiš.

 

Ravnatelj CZK Omiš
Denis Tafra, mag.ing.

Omiš, 15. siječnja 2014. g.
Klasa: 612-01/14-01/5
Ur. broj: 2155/1-08-01-14-1