NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VODITELJA/ICE RAČUNOVODSTVA

Na temelju članka 66. Zakona o radu; ( NN 93/14127/1798/19) i članka 6. i 8. Pravilnika o radu Centra za kulturu Omiš i članka 24.Statuta Centra za kulturu Omiš (KLASA:612-01/20-04/73  URBROJ: 2155/1-08/1-20-01)  i Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto voditelja/ice računovodstva Centra za kulturu Omiš( KLASA:612-01/21-01/52 URBROJ:2155/1-08-01-21-1)

 ravnatelj Centra za kulturu Omiš, raspisuje

NATJEČAJ
-1 izvršitelj/ica

Za radno mjesto:
Voditelj računovodstva (m/ž) – na određeno radno vrijeme – puno radno vrijeme,
 zamjena za korištenje rodiljnog dopusta  do povratka odsutne radnice na rad

UVJETI:

VSS – magistar ekonomije, diplomirani ekonomist
– poznavanje proračunskog računovodstva
– poznavanje rada na računalu u računovodstvenim programima
– poznavanje engleskog jezika

Poželjno znanje:

 • iskustvo u proračunskom računovodstvu
 • Izrada financijskog izvještaja
 • Izrada financijskog plana
 • Poznavanje procesa obračuna plaća i drugog dohotka
 • Iskustvo u izradi obrazaca JOPPD

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • Životopis
 • Dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (preslik diplome)
 • Preslik osobne iskaznice
 • Preslik domovnice
 • Potvrda o radnom iskustvu
 • Uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom, da se protiv njega ne vodi kazneni postupak te da mu nije izrečena osuđujuća presuda za kaznena djela (ne starije od 3 mjeseca)
 • Podnošenje prijave na natječaj kandidati/inje daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.                                                                                                                                               

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima te se moraju u natječaju pozvati na to pravo. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo. Osoba koja se pozvala na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19) dužna je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu, s time da se

pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. toga Zakona.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,103/03, 148/13 i 98/19) dužna je dostaviti sve dokaze iz članka 48.f citiranog Zakona.

Svi prilozi mogu biti neovjereni preslici.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji bude izabran, dužan je prije izrade rješenja o prijmu, dostaviti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kao i originale ili ovjerene preslike dokumenata koje je uz prijavu dostavio u preslici.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Osobi iz prethodnog stavka o tome će biti obaviještena pisanim putem.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, obvezni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem  usmenog  intervjua koji će se održati u prostoriji Centra za kulturu, Punta 1., a o datumu usmenog razgovora  kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Centra za kulturu Omiš: www.czk-omis.hr

Prijave se šalju na adresu: Centar za kulturu Omiš, Punta 1, 21310 Omiš, s naznakom „za natječaj“, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Centra za kulturu Omiš.

U Omišu, 11.6.2021. godine

KLASA: 612-01/21-01/50
URBROJ: 2155/1-08-01-21-1


Ravnatelj:
Petar Buljević, prof.