Natječaj za učitelja klavira

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13), ravnatelj Centra za kulturu Omiš – OGŠ „ Lovro pl. Matačić“, raspisuje

N A T J E Č A J

Za radno mjesto:

učitelj klavira (m/ž) – na neodređeno – puno radno vrijeme – 1 djelatnik

UVJETI: Prema čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi ( Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13).

Uz prijavu sa životopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natječaja potrebno je priložiti slijedeće dokumente: diplomu, rodni list, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se u izvorniku.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave se šalju na adresu: Centar za kulturu Omiš, Osnovna glazbena škola „Lovro pl. Matačić“, Punta 1, 21310 Omiš, s naznakom „za natječaj“.

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Centra za kulturu Omiš.

Natječaj je objavljen 11.03.2014., a rok prijave je 8 dana od objave natječaja.

 

Ravnatelj CZK Omiš
Denis Tafra, mag.ing.

Omiš, 10.03.2014. g.
Klasa: 612-01/14-01/39
Ur. broj: 2155/1-08-01-14-1