Odluka o komisiji za provedbu javnog natječaja

KLASA: 612-01/21-01/57
URBROJ: 2155/1-08-01-21-1

Na temelju članka 66. Zakona o radu; ( NN 93/14127/1798/19) I članka 6.i 8. Pravilnika o radu Centra za kulturu Omiš i članka 24.Statuta Centra za kulturu Omiš (KLASA:612-01/20-04/73  URBROJ: 2155/1-08/1-20-01)  i Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto voditelja/ice računovodstva Centra za kulturu Omiš( KLASA:612-01/21-01/52 URBROJ:2155/1-08-01-21-1)

 ravnatelj Centra za kulturu Omiš, donosi

ODLUKU O OFORMLJENJU KOMISIJE ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Članak 1.

Komisija ima neparan broj, a najmanje tri člana i to: Jelena Marasović Staničić, dipl.oec, Zorica Muše, mag.art, Petar Buljević, ravnatelj ustanove.

Članak 2

Komisija obavlja sljedeće poslove:

– utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune

–utvrđuje valjanost prijave tj.koje su prijave nepravodobne i nepotpune

– utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na  intervju

– provodi  razgovor (intervju) s kandidatima radi utvrđivanja njihovog znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu

– utvrđuje rang-listu kandidata, s obzirom na rezultate provedenog  razgovora (intervjua)

– čelniku tijela podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang-listu kandidata.

Članak 3.

Usmeni razgovor s kandidatima održat će se 25.06. u 12.00h, na adresi Punta1, 21310 Omiš u prostorijama Centra za kulturu Omiš.

U Omišu, 21.6. 2021.

Ravnatelj Centra za kulturu Omiš

Petar Buljević