PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU TE ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA FIZIČKIH OSOBA

Temeljem članka 3. i članka 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) i članka 4. Zakona o radu (NN 149/09, 61/11 i 82/12) ravnatelj  Centra za kulturu Omiš donosi:

 

PRAVILNIK

O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU TE ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA FIZIČKIH OSOBA

 

Čl. 1

 

Centar za kulturu Omiš temeljem članka 3. Zakona o zaštiti osobnih podataka obveznik je Zakona i ima voditelja zbirke osobnih podataka, te je dužan nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi (zaposlenici i vanjski suradnici, članovi Centra za kulturu Omiš, članovi-maloljetne osobe).

 

Čl.2

 

Temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka i Uredbe o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka, Centar za kulturu Omiš vodi zbirke osobnih podataka, uspostavlja i vodi evidencije koje sadrže osnovne informacije o zbirci :

Naziv zbirke

Zbirka osobnih podataka o kadrovskoj evidenciji zaposlenih

Zbirka o plaćama zaposlenih

Zbirka osobnih podataka o članovima Centra za kulturu Omiš

Zbirka osobnih podataka o vanjskim suradnicima i umjetnicima

Zbirke podataka moguće je dodavati, mijenjati i brisati ovisno o potrebama poslovanja.

 

Čl.3

 

Naziv voditelja zbirke i njegovo sjedište, odnosno adresa

Centar za kulturu Omiš, Punta 1, Omiš

 

Čl.4

 

Svrha obrade

Osobni podaci prikupljaju se u svrhu izvršavanja zakonskih obveza Centra za kulturu Omiš, te radi ispunjenja obveza od javnog interesa i izvršavanja javnih ovlasti (statistička istraživanja, korištenje ljudskih potencijala, praćenje kvalitete stručnog rada i rada stručnih službi, ostvarivanja prava i obveze iz radnog odnosa i druge službene svrhe).

 

Čl.5

 

Pravni temelj uspostave zbirke podataka

Pravni temelj za uspostavu zbirke osobnih podataka proizlazi od Zakona o radu, Zakona o zaštiti osobnih podataka, Pravilnika o radu, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvo i načinu rada  Centra za kulturu Omiš.

 

 

 

 

Čl.6

 

Kategorije osoba na koje se podaci odnose

Zbirka se odnosi na sve članove i korisnike usluga (odrasli i maloljetne osobe), te osobe koje su sklopile ugovore o radu neposredno sa Centrom za kulturu Omiš kao poslodavcem (ugovor o radu na određeno, ugovor o radu na neodređeno, ugovor o djelu).

Uz prethodnu privolu, osobni podaci mogu se prikupljati, obrađivati i koristiti i za druge osobe koje sudjeluju u stručnom ili umjetničkom radu u Centru za kulturu Omiš (vanjski suradnici, umjetnici i sl.).

Ove osobe imaju pravo u svako doba odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade njihovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose

Čl.7

Vrste podataka sadržanih u zbirkama podataka

Zbirke sadrže slijedeće vrste podataka : Matični broj upisa
1. ime i prezime
2. JMBG, OIB, dan, mjesec, godina rođenja
3. ime oca ili majke
4. prebivalište i adresa
5. mjesto rođenja
6. broj zdravstvenog osiguranja
7. broj MIO osiguranja
8. osiguranje MIO II
9. vrsta radnog odnosa (određeno, neodređeno, ugovor o djelu)
10. radno mjesto (npr. ravnatelj)
11. stručna sprema (SSS, VŠS, VSS,)
12. zvanje ispitanika (npr. dipl. pedagog, profesor, ekonomist, odgojitelj, upravni referent i sl.)
13. broj bankovnog računa
14. radni staž prije poslodavca
15. datum zasnivanja radnog odnosa
16. datum raskida radnog odnosa, razlog
17. radno vrijeme zaposlenika
18. razlog prestanka radnog odnosa (mirovina, otkaz, odluka poslodavca )
19. podaci o ostvarenim pravima iz radnog odnosa (npr. porodni dopust, povrede na radu i sl.)
20. status zaposlen / nezaposlen
21. škola / zanimanje
22. razred
23. ime i prezime roditelja (staratelja)
24. broj osobne iskaznice roditelja (staratelja)

Čl.8

Način prikupljanja i čuvanja podataka

Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati isključivo u slučajevima određenim Zakonom o radu, Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  Centra za kulturu Omiš, Uredbama o evidencijama iz oblasti rada, u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka, te radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu (učlanjenje fizičkih osoba u Knjižnicu).

Ravnatelj Centra za kulturu Omiš donosi odluku o osobama zaduženim za zaštitu osobnih podataka, kao i odluku o osobama koje su osim poslodavca ovlaštene za nadziranje, prikupljanje, obrađivanje, korištenje i dostavljanje osobnih podataka.

Prije prikupljanja bilo kojih osobnih podataka, djelatnici Centra za kulturu Omiš dužni su informirati ispitanika čiji se podaci prikupljaju o identitetu voditelja zbirke osobnih podataka, te o svrsi obrade u koju su podaci namijenjeni.

Osobni podaci uzimaju se neposredno od ispitanika usmeno i pisanim putem.

Da bi se izbjegao neovlašteni pristup osobnim podacima, podaci u pisanom obliku (Zbirke osobnih podataka, Platne liste) čuvaju se u registratorima, u ormarima, a prostorije Centra za kulturu Omiš su opremljene protuprovalnim i protupožarnim alarmom.

Čl. 9

Vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka

Evidencija zaposlenika počinje se voditi na dan zasnivanja radnog odnosa, a prestaje se voditi na dan prestanka radnog odnosa. Podaci o zaposlenicima predstavljaju dokumentaciju trajne vrijednosti koja se čuva temeljem Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Centra za kulturu Omiš, te Posebnog popisa arhivskog i registraturnog gradiva Centra za kulturu Omiš s rokovima čuvanja dokumenata.

Podaci predstavljaju dokumentaciju trajne vrijednosti zbog povijesnih i statističkih podataka o članovima Centra za kulturu Omiš.

Evidencija o vanjskim suradnicima i umjetnicima vodi se od trenutka zasnivanja poslovnog odnosa a prestaje se voditi ostvarenjem svrhe za koju su podaci prikupljeni. Podaci se čuvaju temeljem Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Centra za kulturu Omiš, te Posebnog popisa arhivskog i registraturnog gradiva Centra za kulturu Omiš s rokovima čuvanja dokumenata.

Čl. 10

Davanje osobnih podataka na korištenje drugim korisnicima

Osobni podaci sadržani u zbirci daju se na korištenje na temelju pisanog zahtjeva drugim korisnicima ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti korisnika.

Prije davanja osobnih podataka na korištenje drugim korisnicima Centar za kulturu Omiš će o tome obavijestiti ispitanika (usmeno, elektronskim putem).

O osobnim podacima koji su dani na korištenje drugom korisniku, o drugom korisniku i o svrsi za koju su dani podaci vodi se posebna evidencija.

Čl. 11

Mjere zaštite osobnih podataka

Stručno i administrativno osoblje Centra za kulturu Omiš koje obrađuje osobne podataka dužno je poduzeti tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe, te utvrditi obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka.

Osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju se prikupljati i dalje obrađivati u skladu s ovim Zakonom i uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonima.

Čl. 12

Centar za kulturu Omiš je dužna najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom ispitaniku na njegov zahtjev, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika:

– dostaviti potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega ili ne,

– omogućiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u    zbirci osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje,

– dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka     koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka,

– dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega.

 

Čl. 13

Ispitanik ima pravo na:

– uvid u osobne podatke sadržane u zbirci koji se na njega odnose

– ispis osobnih podataka sadržanih u zbirci koji se na njega odnose

Ispitanik ima pravo podnijeti zahtjev ovlaštenoj osobi Centra za kulturu Omiš radi ostvarivanja prava na:

– dopunu, izmjenu ili brisanje nepotpunih i netočnih podataka o sebi

– obavijesti u svezi obrade osobnih podataka koji se na njega odnose.

Zahtjev se podnosi usmeno i elektronskim putem.

Ispitanik koji smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Zakonom o zaštiti osobnih podataka ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za  zaštitu osobnih podataka.

Čl. 14

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen na oglasnoj ploči Centra za kulturu Omiš.

 

U Omišu 25. svibnja 2018.

RAVNATELJ

Petar Buljević, prof.