Ilirsko sjemenište (2)

TEHNIČKI OPIS RADNJI PREUREĐENJA ILIRSKOG SJEMENIŠTA

Sklop Ilirskog sjemeništa se sastoji od dvije logične cjeline, ona sjemeništa i ona hospicija. Realno sagledavši problem, pristupili bi obnovi i uređenju u dvije faze. Prva bi obuhvaćala prvu zgradu sjemeništa, a druga hospicij.

Ono što bi se trebalo naći unutar zidova sjemeništa i hospicija sukladno potrebama Centra za kulturu Omiš. Sve ove intervencije su samo naš prijedlog, ali su one pod budnim okom Konzervatorskim odjelom u Splitu i svaki bi pokret bio od njih odobren. U prizemlju bi u velikoj sali ostala dvorana za koncerte i dramske priredbe, koja je prije nekoliko godina improvizirano privedena toj svrsi, samo bi se radi bolje organizacije gledališta okrenuo smjer i položaj pozornice koja će sad biti sa duže, sjeverne strane, dok će gledalište biti u obliku lepeze. Na toj etaži su i sve nužne prateće prostorije, a sve u svrhu priredbi. Dio betonske konstrukcije, koja je dodana u prošlom periodu drugačije eksploatacije, bi se srušio, a sve u svrhu sličnosti sa originalnim objektom. Sukladno tome aktivirao bi se i drugi ulaz na prvi kat, onaj od strane crkvice Sv. Petra, dakle sa istočne strane. Na katu bi bile prostorije rukovodstva kompleksa, nototeka, učionica za solfeggio i prateče servisne prostorije. Učionica bi mogla poslužiti i za manje interne koncerte. Tavanski prostor bi se mogao koristiti za razna skladištenja. To je ono što bi obuhvaćala faza A. Sadržajno, faza B, dakleobjekt hospicija, bit će prepun učionica za razne instrumente, muzejskih prostora, dućana i servisa muzičkom opremom, jedan caffe bar i sl., a na prostoru iza, na jednom prirodnom oblikovanom amfiteatru, mogli bi se organizirati i koncerti na otvorenom. Za fazu B je bitno napomenuti da bi postojeći tavanski prostor trebalo povisiti dizanjem nadozida da se dobije prostor koji bi se funkcionalno vezao za teren iza zgrade, na čijem je taj kat otprilike visinskom n ivou, te bi se taj prirodni amfiteatar također iskoristio za eventualne koncerte na otvorenom. Sa konstruktivnog aspekta faza A zahtjeva velike i radikalne intervencije na postojećoj konstrukciji. Treba srušiti postojeći krov i postojeću međukatnu konstrukciju, ojačati zidove i sve to napraviti sa novim materijalima koji moraju trajati slijedećih par stotina godina. Postojeća žbuka sa pročelja će se skinuti da bi se mogla analizirati struktura zida, a potom će u suradnji sa nadležnima biti odlučeno o daljoj sudbini i izavršnoj obradi pročelja. Svi zatvori će se promijeniti u drvene, neki slijepi prozori će se vratiti staroj funkciji, a okoliš će se maksimalno oplemeniti zelenilom.