Statut Centra za kulturu Omiš

Na temelju članka 53., 54. i članka 80. stavka 3. Zakona o ustanovama (Narodne novine RH, br. 76/93, 29/97, 47/99)  te čl. 1. Zakona o upravljanju ustanovama kulture (NN RH 50/95 96/01)  ravnatelj Centra za kulturu Omiš donosi 17.05. 2016. godine

STATUT

C E N T R A  Z A  K U L T U R U  O M I Š

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se statutom određuje status, naziv, sjedište, djelatnost, pečat i znak, zastupanje i predstavljanje, unutarnje ustrojstvo ustanove, rukovođenje i upravljanje, prava i obveze ravnatelja, način osiguranja sredstava za rad i raspoređivanje dobiti, podnošenje izvješća o poslovanju, nadzor nad zakonitošću rada, javnost rada, opći akti, poslovna tajna, zaštita i unapređenje životnog okoliša te ostala pitanja značajna za rad Centra za kulturu (dalje: Centra).

Članak 2.

Centar za kulturu Omiš  javna je ustanova koja ostvaruje programe utvrđene u njenoj djelatnosti. Centar obavlja svoju djelatnost prema zakonu, osnivačkom aktu, ovome Statutu i drugim općim aktima Centra

Članak 3.

Osnivač i vlasnik ustanove je Grad Omiš (u daljnjem tekstu: osnivač), Trg kralja Tomislava 5/1, 21310 Omiš.

Grad Omiš je osnivačem i vlasnikom ustanove postao na temelju odredbi čl. 7 st. 3. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93,29/97,47/99,35/08).

Ustanova je pravni sljednik društvene pravne osobe Centra za kulturu Omiš d.o.o. koju je osnovala ranija Općina Omiš svojom odlukom od 28. prosinca 1990. g., a upisane pod oznakom Fi-280/91 1-7121 od 12. ožujka 1991. pred Trgovačkim sudom u Splitu.

Članak 4.

Prava i dužnosti osnivača i vlasnika ustanove obavlja Grad Omiš sukladno Rješenju Ministarstva kulture KLASA: 023-03/94-01-64, URBROJ: 532-03-3/1-94-03 od 22. veljače 1994. g.

 1. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 5.

Ustanova obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Centar za kulturu Omiš.

Sjedište ustanove je u Omišu, Ulica Punta br, 1. Ustanova je pravna osoba upisana u registar ustanova.

Članak 6.

Ustanova može promijeniti naziv i sjedište odlukom osnivača, a za promijeniti pravni status ili odlučiti o prestanku rada ustanovi: osnivač treba pribaviti prethodnu suglasnost Ministarstva kulture.

Članak 7.

Naziv ustanove mora istaknuti na zgradi u kojoj je njeno sjedište i na objektima u kojima obavlja djelatnost.

III. ZASTUPANJE, PREDSTAVLJANJE, PEČAT I ŽIG

Članak 8.

Ustanovu predstavlja i zastupa ravnatelj.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje ustanove, predstavlja i zastupa ustanovu, te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun ustanove sukladno zakonu i ovom Statutu.

Ravnatelj vodi stručni rad ustanove i odgovoran je za njegovo kvalitetno obavljanje.

Ravnatelj ustanove ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u sudski registar ustanova, osim:

–   nastupati kao druga ugovorna strana i sa ustanovom zaključivati ugovore;

–   zaključivati ugovore o izvođenju investicijskih radova i nabavci opreme, te nabavci osnovnih sred­stava i ostale imovine čija pojedinačna vrijednost  prelazi 50.000,00 kuna,

–   otuđivati i opterećivati nekretnine bez obzira na vri­jednost.

Za iznose veće od iznosa utvrđenog u st. 4.al.2. ovog članka, ravnatelj je ovlašten zaključiti ugovor ako je prethodno o tome odluku donio Osnivač.

Članak 9.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa ustanovu u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, te sukladno odredbama zakona kojima se utvrđuju obvezno pravni odnosi.

Članak 10.

U pravnom prometu ustanova koristi pečat i žig.

Pecat je okruglog oblika, promjera 35 mm, na kojemu je natpis: Centar za kulturu Omiš, a u sredini je stilizirani povijesni grb grada Omiša. Za potrebe računovodstva i radnih odnosa služit će se istovjetan pečat promjera 20 mm.

Žig je četvrtastog oblika, širine 15 mm i duzine 55 mm, te je u njemu upisan pun naziv ustanove i njeno sjedište.

Svaki pečat ima svoj redni broj, a sukladno odluci rav­natelja o broju pečata.

Članak 11.

Pečatom se ovjeravaju i akti u pravnom prometu i \i odnosu prema tijelima državne uprave i jedinica lokalne samouprave.

Žig se upotrebljava tu odgovarajuće administrativno-financijsko poslovanje ustanove.

Način upotrebe pečata i žiga svojim aktom ureduje ravnatelj.

 1. IMOVINA USTANOVA I ODGOVORNOSTI

Članak 12.

Imovinu ustanove čine stvari, prava i novčana sredstva.

Imovinom raspolaže ustanova pod uvjetom i na način propisan zakonom i ovim Statutom.

Imovinu ustanove čine društvena sredstva kojima je ustanova raspolagala i koja je koristila na dan stupanja na snagu Zakona o ustanovama, kao i sredstva stečena u vlasništvo nakon donošenja tog zakona.

Članak 13.

Ako ustanova u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, dužna je upotrebljavati tu dobit za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, sukladno zakonu i propisima na temelju zakona. Centar za kulturu posluje preko jedinstvenog kunskog računa za redovno poslovanje.

Članak 14,

Za obveze u pravnom prometu ustanova odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze ustanove.

Članak 15.

Ustanova ne može bez suglasnosti osnivača steći i opteretiti nekretninu, ulagati i nabavljati opremu, druga osnovna sredstva i imovinu te prihvaćali novčana opterećenja kroz kreditne obveze u iznosima većim od novčanih sredstava predviđenih Proračunom Grada Omiša prema poziciji kojom se financira djelatnost ustanove za odgovarajuće vremensko razdoblje.

Ustanova ne može bez suglasnosti osnivača otuđiti nekretninu bez obzira na njezinu vrijednost, a drugu imovinu ukoliko je ista u vrijednosti većoj od 50.000,00 kn.

 1. DJELATNOST USTANOVE

Članak 16.

Predmet poslovanja djelatnosti:

–   stvaranje preduvjeta za razvitak svekolike kulture i umjetnosti na razini Grada Omiša uz ravnomjeran razvoj svih kulturnih segmenata;

 –   kazališna djelatnost

–   okupljanje i organiziranje umjetničkog i literarnog stvaralaštva;

 – glazbena djelatnost

–   galerijsko-izložbena djelatnost

 –   izdavačka i tiskarska djelatnost

–   priprava objekata za kulturne priredbe, naročito nepokretnog kulturnog dobra Ilirskog sjemeništa, kao  i za scensko izvođenje uživo koncerata, opera, baleta, kazališnih predstava i djelatnosti slobodnih umjet­nika;

–   priprava vanjskog prostora za kulturne priredbe

–  unapređenje audiovizualnih djelatnosti, posebno filma

–   zabavne djelatnosti kao djelatnost plesnih škola i učitelja plesa i lutkarske predstave;

–   suradnju s ustanovama u kulturi kao Festivala dalmatinskih klapa, muzeja, knjižnica, zaštite spomeničke i arhivske građe, časopisima i publikacijama, te amaterskim kulturno

-umjetničkim udrugama.

 –   pripremanje brze prehrane i pružanje usluga  brze prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pripremanje brze prehrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom

 –  ostvarivanje i promicanje multikulturnih, nacionalnih i interkulturnih vrijednosti

–  organiziranje programa vlastite kulturne produkcije u suradnji s drugim ustanovama

Članak 17.

Ustanova obavlja svoju djelatnost kao javna služba.

Članak 18.

Ustanova obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada.

Članak 19.

Godišnji plan i program rada Ustanove donosi Ravnatelj najkasnije do dana 31. listopada tekuće za iduću kalendarsku godinu.

 1. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA CENTRA

Članak 20.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad ustanove u cilju ostvarivanja utvrđenih djelatnosti ustanove i provođenje programa rada te stvaranje preduvjeta za razvitak svekolike kulture i umjetnosti na razini Grada Omiša uz ravnomjeran razvoj svih kulturnih segmenata.

Članak 21.

Pravilnikom u unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove pobliže se utvrđuje njeno ustrojstvo, radna mjesta i djelovanje kao javne službe.

Članak 22.

Radno vrijeme Centra utvrđuje ravnatelj Centra prema potrebama djelatnosti i u skladu sa zakonom. Broj osoba do onog utvrđenog osnivačkim aktom utvrđuje izvršno tijelo osnivača na prijedlog ravnatelja Centra.

VII. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE CENTROM

Članak 23.

Centrom upravlja i rukovodi ravnatelj. Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje ustanove, predstavlja i zastupa ustanovu.

Članak 24.

U upravljanju i rukovođenju Centra ravnatelj osobito:

– donosi statut Centra

– donosi program rada Centra i mjere za njegovo provođenje

– donosi financijski plan i zaključuje obračun Centra

 – odlučuje o raspodjeli dobiti                                                                                                                                         – podnosi izvješća o poslovanju Centra i ostvarivanju njezina programa rada

– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika Centra, uključujući

   i donošenje konačnih odluka

– odlučuje o raspoređivanju radnika Centra, te o drugim pravima i obvezama iz radnog                             odnosa, ukoliko zakonom i drugim propisom nije drugačije određeno

– daje naloge i upute za rad pojedinim radnicima za obavljanje određenih poslova

– odlučuje o disciplinskoj odgovornosti u Centru sukladno zakonskim ovlaštenjima

– odgovara za materijalno i  financijsko poslovanje Centra

– donosi i druge opće akte Centra

– odlučuje o korištenju sredstava Centra

– odlučuje o podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu ili se ne mogu objaviti

– razmatra prijedloge sindikata u svezi s ostvarenjem prava radnika i njihovog materijalnog položaja

– odlučuje i o drugim pitanjima, o kojima odlučuje organ upravljanja, odnosno drugim poslovima u okviru poslovodne funkcije u skladu sa zakonom i općim aktima Centra

Članak 25.

Ravnatelja imenuje i razrješuje predstavničko tijelo osnivača.

Članak 26.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Centra raspisuje i provodi te utvrđuje prijedlog izvršno tijelo osnivača, a raspisuje se u javnim glasilima. U natječaju se objavljuju uvjeti koje kandidat mora ispunjavati, vrijeme za koje se imenuje, rok od kojeg se primaju prijave, te rok u kojem će kandidati biti obaviješteni o izboru. Rok do kojeg se primaju prijave ne može biti kraći od 8 dana od dana objave natječaja, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti duži od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Članak 27.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi, ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti. Do imenovanja ravnatelja na temelju postavljenog natječaja, osnivač će imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja, ali najduže za rok od godinu dana.

Članak 28.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana ravnateljem.

Članak 29.

Za ravnatelja se može imenovati osoba koja je magistar ili stručni specijalist, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje četiri godina radnog iskustva u kulturi te stručne, radne i organizacijske sposobnosti temeljem kojih se može očekivati da će uspješno voditi Ustanovu i da ispunjava ostale uvjete određene zakonom.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, za ravnatelja Centra može se imenovati    osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset godina rada u kulturi ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima uvjete iz stavka 1. ovog članka.

Članak 30.

Ravnatelj Centra može biti razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan u slijedećim slučajevima:

– na osobni zahtjev

– ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se
uređuju radni odnosi dovede do prestanka ugovora o radu

– ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Centra

– ako ravnatelj svojim nesavjesnim i nepravilnim radom prouzroči Centru štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoju dužnost, tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Centra.

Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost izjašnjavanja o razlozima njegova razrješenja.

Članak 31.

U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja. Postupak za imenovanje ravnatelja mora se pokrenuti u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

Članak 32.

Godišnji program rada Centra donosi ravnatelj Centra. Godišnji program rada Centra financira se kao javna potreba u kulturi Grada Omiša.

Članak 33.

Plan razvitka Centra donosi ravnatelj kao godišnji i višegodišnji. Plan razvitka obuhvaća program rada Centra, program zapošljavanja, plan prihoda i rashoda, plan raspodjele plaća i sredstava zajedničke potrošnje, plan raspodjele dobiti, plan investicija i  druge planove.

Članak 34.

Kada se analizom izvršenja plana razvitka, odnosno programa rada utvrdi da se programi rada ne mogu ostvariti, ravnatelj donosi odluku o izmjenama plana, odnosno programa, te rebalans financijskog plana. Izmjena plana i programa priopćava se osnivaču.

VIII. STRUČNA I DRUGA TIJELA USTANOVE

Članak 35.

Ravnatelj može imenovati Stručno kulturno vijeće koje će biti savjetodavnog karaktera. Stručno kulturno vijeće čine stručnjaci iz određenih područja,  u članku 16.,  navedenih djelatnosti koje Centar želi razvijati.

Stručno kulturno vijeće može sudjelovati u izradi razvojne strategije kulturne politike grada Omiša te njenoj evaluaciji, verifikaciji javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava  u kulturi grada Omiša te evaluaciju pristiglih natječajnih programa.

Stručno kulturno vijeće daje ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada  i uvjeta za razvitak kulturnih djelatnosti, raspravlja  o stručnim pitanjima kao i o drugim pitanjima propisanim zakonom, propisima donesenim na temelju zakona, ovim Statutom i općim aktima ustanove.

Članak 36.

Stručnom vijeću predsjedava ravnatelj ili druga osoba koju on ovlasti.

Način rada i sastav Stručnog kulturnog vijeća utvrđuje se poslovnikom o radu.

 1. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 37.

Financijsko poslovanje ustanove obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima donesenim na temelju zakona i općim aktima Centra, te putem jedinstvenog žiro računa preko kojeg obavlja promet novčanih sredstava.

Prema članku 39. Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13,148/13,143/14; Rješenje USRH 99/13,153/13) PDV su oslobođeni:

– usluge u kulturi i s njima usko povezane isporuke dobara, koje obavljaju ustanove u kulturi, tijela s javnim ovlastima ili druge pravne osobe u kulturi,

– usluge i isporuke dobara koje obavljaju pravne osobe čije su djelatnosti oslobođene PDV-a u vezi s događanjima organiziranima za prikupljanje sredstava isključivo u njihovu korist, pod uvjetom da oslobođenje neće narušiti načela tržišnog natjecanja.

Članak 38.

Ustanova ostvaruje prihode iz slijedećih izvora:

–   proračuna osnivača

–   sredstava ostvarenih vlastitom djelatnošću

–   županijskog proračuna

–   državnog proračuna

–   sponzorstva i poklona

–   drugih izvora.

Članak 39.

Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslo­vanja, evidencija financijskog poslovanja i sredstava obavlja se u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

Članak 40.

Ustanova za svaku poslovnu (kalendarsku) godinu donosi godišnji proračun i zaključni račun.

Ako se ne donese godišnji proračun za sljedeću god­inu do 31. prosinca tekuće godine, donosi se odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Odluku o planu i privremenom financijskom planu, donosi ravnatelj.

Članak 41.

Naredbodavac  za izvršenje godišnjeg proračuna je ravnatelj ustanove.

Računovodstvenu ili knjigovodstvenu dokumentaciju, sukladno ovlaštenju i posebnom općem aktu, potpisuje voditelj računovodstva.

 1. OPĆI AKTI

Članak 42.

Ustanova ima slijedeće akte:

–   Statut

–   Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove

–   Pravilnik o radnim odnosima

–   Pravilnik o stegovnoj odgovornosti

–   Pravilnik o plaćama i naknadama plaća te ostalim materijalnim pravima djelatnika

–   Pravilnik o zaštiti na radu

–   Pravilnik o zaštiti od požara

–   Pravilnik o zaštiti okoliša

–   Poslovnik o radu stručnog kulturnog vijeća

–   druge opće akte koje donosi Ravnatelj, suk­ladno zakonu, propisima donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.

XII. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU CENTRA ZA KULTURU

Članak 43.

Ravnatelj Centra podnosi izvješće o poslovanju Gradskom vijeću Omiša:

 • obvezno na kraju godine za poslovnu godinu
 • po vlastitoj inicijativi, kad ocjeni da bi uvjeti poslovanja mogli dovesti do
  bitnijih odstupanja u ostvarivanju programa i poslovanja Centra.

Ravnatelj je dužan podnijeti odgovarajuća izvješća o poslovanju Gradskom vijeću Grada Omiša, Ministarstvu kulture kada oni to zatraže.

Članak 44.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove i druge opće akte, ustanova je dužna uskladiti s odredbama ovog Statuta u roku šest (6) mjeseci od nje­govog stupanja na snagu.

Izmjene i dopune statuta i općih akata donose se po istom postupku kao i sami statut odnosno opći akti.

Akti ustanove stupaju na snagu osam dana nakon objave na oglasnoj ploči ustanove, a iznimno ako je to propisano općim aktom i ako postoje za to opravdani razlozi danom objave na oglasnoj ploči.

XIII. RADNI ODNOSI

Članak 45.

Radni odnosi u ustanovi uređuju se općim propisima o radu, kolektivnim ugovorima te Pravilnikom o radnim odnosima i Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti djelatnika.

XIV.        ODNOSI SA SINDIKATOM

Članak 46.

Centar je dužan sindikalnom povjereniku staviti na raspolaganje obavijesti koje su mu potrebne za vršenje njegove dužnosti, te omogućiti uvid u akte i dokumente u svezi s ostvarivanjem i zaštitom prava radnika iz radnog odnosa.

Sindikalni povjerenik ima pravo biti nazočan raspravama u disciplinskom postupku po zahtjevu za zaštitu prava radnika.

Stavovi Sindikata o prijedlozima odluka, ravnatelj ili druga nadležna tijela, dužni su razmotriti i o njima se izjasniti prije donošenja odluke.

XIV. JAVNOST RADA

Članak 47.

Rad ustanove je javan.

Ustanova je dužna pravodobno i istinito izvještavati javnost o obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti za koju je osnovana.

Objavljivanjem Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove kao javne službe na oglasnoj ploči ustanove, kao i sredstvima javnog priopćavanja upoznaje javnost sa svojim ustrojem i djelo­vanjem.

Ustanova je dužna osobi koja dokaže svoj pravni interes dopustiti uvid u svoju djelatnost. Informacije i podatke o ustanovi mogu davati samo ravnatelj ili druga osoba po njegovoj posebnoj ovlasti.

 1. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

Članak 48.

Poslovnom tajnom smatraju se: dokumenti koje Ravnatelj proglasi poslovnom tajnom, podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći ustanovi, mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnos­ti, dokumenti koji se odnose na obranu, planovi fizičke i tehničke zaštite djelatnika i imovine ustanove, kao i druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima ustanove ili njenog osnivača.

Članak 49.

Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi djelatnici ustanove bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave.

Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u ustanovi.

Članak 50.

Podaci i isprave koje se drže poslovnom tajnom mogu se dostaviti i dati na uvid tijelima ovlaštenima zakonom odnosno tijelima i osobama kojima takvo ovlaštenje proi­zlazi iz. dužnosti koju obavljaju.

Članak 51.

Profesionalnom tajnom se drži sve ono sto djelatnici saznaju u obavljanju svoje djelatnosti, a čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu drugima.

Članak 52.

O čuvanju poslovne i profesionalne tajne neposredno skrbi ravnatelj ustanove ili druga posebno ovlaštena osoba.

Povreda čuvanja poslovne ili profesionalne tajne predstavlja, težu povredu radne obveze.

XVI. NADZOR

Članak 53.

Nadzor nad radom ustanove provode nadležna djela državne uprave i ovlaštene javne ustanove u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

U provođenju nadzora ravnatelj, i druga tijela i djelatnici ustanove dužni su surađivati s ovlaštenim tijelima i osobama koje provode nadzor.

XVII. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 54.

Djelatnici ustanove imaju pravo i dužnost da u sklopu svojih poslova i zadaća poduzimaju mjere zaštite i očuvanja okoliša.

O djelatnostima koje ugrožavaju okoliš svaki djelat­nik je dužan upozoriti ravnatelja, a može odbiti izvršenje poslova i zadaća kojima se nanosi nenadoknadiva šteta okolišu.

Nepoduzimanje mjera zaštite okoliša čini težu povre­du radne obveze.

XVIII.          POSLOVI OBRANE

Članak 55.

Sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona, ustanova je dužna osigurati uvjete za rad u ratnim uvjetima, u uvjetima izravne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske i u drugim izvanred­nim okolnostima.

XIX.        PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

Ovaj Statut donosi  Ravnatelj uz suglasnost pred­stavničkog tijela osnivača.

Članak 57.

Centar je dužan donijeti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu te načinu rada ustanove u roku 6 mjeseci od dana  donošenja ovog Statuta.

Ustanova je dužna donijeti ostale opće akte iz Čl. 44. ovog Statuta u roku šest mjeseci od dana donošenja ovog Statuta.

Do donošenja akata iz stavaka 1. i 2. ovog članka primjenjuju se postojeći akti ustanove, ako nisu u suprot­nosti s ovim Statutom i zakonom.

Članak 58.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči ustanove, a nakon što predstavničko tijelo osnivača izda suglasnost na Statut.

Ovaj Statut se objavljuje u “Službenom glasniku Grada Omiša”.

Klasa: 612-01/16-04/27

Urbroj: 2155/1-08/1-16-01

Omiš, 5. srpnja 2016. godine

Ravnatelj CZK Omiš:

Petar Buljević, prof.