Skip to main content

DOKUMENTI

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Poveljom o temeljnim pravima EU i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015).

Službenik za informiranje: jelena.stanicic@omis.hr

Prilikom podnošenja zahtjeva za pristup informacijama ne plaća se pristojba, ali Centar za kulturu Omiš zadržava pravo zatražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija, kao i naknadu troškova dostave traženih informacija, sukladno čl. 19. stavak 3 Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15, 69/22) te kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

Financijski izvještaji

Financijski planovi

Planovi nabave

Godišnji plan rada centra

Pravo na pristup informacijama

Ostalo

NATJEČAJI